Algemene Voorwaarden FIT2GO
Locatie Woerden, IJsselstein, Vianen

Aanmelding, inschrijving minderjarigen
Inschrijven kan middels onze website of via de iPad bij de receptie. De clubcard bedraagt €10, is strikt persoonlijk en dient ten allen tijden bij aankomst te worden gescand. Bij verlies of diefstal dient een nieuwe pas te worden aangeschaft. Het inschrijfgeld bedraagt €20. De eerste contributieperiode en de eenmalige kosten voor clubcard, inschrijfgeld en (eventueel) het lockerslot dienen direct bij inschrijving per pin of iDeal te worden voldaan. Indien de inschrijving niet direct wordt voldaan, dan wordt de volledige inschrijving met de eerstvolgende incasso afgeschreven. De minimale leeftijd om te mogen sporten bij FIT2GO is 14 jaar. Fitness zonder begeleiding van een ouder of verzorger is toegestaan vanaf 16 jaar. Jongeren van 14 t/m 17 jaar kunnen zich uitsluitend inschrijven in het bijzijn van een ouder/verzorger en rekeninghouder. Ouders van kinderen tot en met 17-jarige leeftijd zijn hoofdelijk schuldenaar. FIT2GO behoudt zicht het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

Bedenktijd
Tijdens dit termijn heeft het lid de mogelijkheid om het abonnement kosteloos te herroepen. Als het lid, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de diensten van FIT2GO en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding, inclusief 50% van het inschrijfgeld en de clubcard verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van FIT2GO.

Persoonsgegevens en wijzigingen-persoonsgegevens
Het lid is verantwoordelijk voor het invoeren/aanleveren van juiste persoons en contactgegevens binnen het abonnement. Wijzigingen van persoonsgegevens zoals het postadres, e-mailadres, Iban-nummer en telefoonnummer dienen tijdig te worden doorgegeven middels e-mail aan: administratie@fit-2-go.nl.

Eventuele kosten- of boetes van externe partijen zoals bijvoorbeeld banken; welke zijn ontstaan door onjuiste persoonsgegevens, zullen worden doorberekend aan het lid. Persoonsgegevens welke op de website en via het inschrijfformulier worden ingevuld kunnen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven door FIT2GO, evenals voor marketingactiviteiten om leden per post, e-mail, telefoon of via social media – te informeren over producten en diensten van FIT2GO.

Lidmaatschap, termijn, tarieven
Het lid en/of de rekeninghouder is te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de contributiegelden van het volledige abonnement. Betaling van de contributie geschiedt middels automatische incasso, voorafgaand aan de nieuwe contributieperiode.

De afschrijving van de contributie vindt eens per 4 weken plaats en op een donderdag. Het betalingsmoment is afhankelijk van de start van het abonnement. Valt één van deze momenten op een feestdag, dan kan dit afwijken.

Bij een mislukte afschrijving ontvangt het lid (of de rekeninghouder) per e-mail een herinnering met het verzoek om de mislukte afschrijving kosteloos binnen 7 dagen via iDeal of aan de balie te voldoen. Indien het bedrag niet binnen het gestelde termijn voldaan is, ontvangt het lid/rekeninghouder een aanmaning per mail inclusief €7,50 administratiekosten. Indien er wederom geen betaling plaatsvindt, wordt de betaling uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende incasso- en rentekosten worden doorberekend aan het lid (of de rekeninghouder). Bij een betalingsachterstand zal de toegang ontzegd worden. Bij een achterstand van twee contributieperioden worden alle resterende contributieperioden van het contract volledig doorgezet naar het incassobureau.

FIT2GO heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zullen nimmer van toepassing zijn op de lopende abonnementen. Leden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Huidige leden kunnen wel gebruik maken van lopende acties, indien de huidige contracttermijn verstreken is.

Wijzigingen aanpassingen van het abonnement welke van invloed zijn op de duur en/of de tarieven dienen middels mail aan administratie@fit-2-go.nl te worden doorgegeven. Het lid ontvangt na de verwerking automatisch de nieuwe overeenkomst digitaal per mail.

Upgrades: zoals o.a. zonnebank kunnen tussentijds worden toegevoegd aan het sportabonnement. De minimale duur van een upgrade is drie contributieperioden (12 weken) en is daarna maandelijks opzegbaar.

Opzegging & betalingsvoorwaarden
Het abonnement dient ten minste 30 dagen voor het einde van de looptijd te worden opgezegd. Na afloop van de contracttermijn geldt een opzegtermijn van één contributieperiode van 4 weken. De aanvraag tot opzegging van het abonnement kan middels email: administratie@fit-2-go.nl. Zonder bewijs van uitschrijving per e-mail is deze niet geldig.

Het lid ontvangt binnen 5 werkdagen per mail een bevestiging van de uitschrijving. Tussentijds beëindigen van het abonnement is uitsluitend mogelijk bij verhuizing (buiten een straal van 10 km van de vestiging waar het lid ingeschreven staat en uitsluitend op vertoon van inschrijving bij de betreffende gemeente) of vanwege medische redenen (uitsluitend op vertoon van medische verklaring van een specialist). Opzegging is uitsluitend mogelijk wanneer er geen betalingsachterstanden zijn.

Bevriezen
Indien het lid als gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte in het geheel niet in staat is van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een verklaring van een medisch specialist (geen inhoudelijke medische verklaring) het abonnement te bevriezen voor de maximale duur van 12 weken.  De financiële bevriezing start direct op de dag van de bevriezing. Na 12 weken wordt het abonnement automatisch geactiveerd. De bevriezing dient middels e-mail te worden aangevraagd. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht het abonnement te bevriezen. Bevriezen of restitutie is niet mogelijk door overmacht of een overheidsmaatregel zoals: brand, opgelegde verplichting of een natuurramp. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

Openingstijden, roosterwijzigingen, toegang clubkaart
FIT2GO behoudt zich het recht voor om de openingstijden en/of groepslesroosters tussentijds te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is het fitnesscentrum gerechtigd gesloten te zijn. Tevens is FIT2GO gerechtigd openingstijden en/of groepslesroosters in de zomer te wijzigen (zomerrooster). De consument heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden. De clubkaart geeft toegang geeft toegang tot de volgende locaties: IJsselstein, Vianen en Woerden. Het is niet toegestaan om op andere filialen te trainen.

Risico & aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten binnen FIT2GO geschiedt geheel op eigen risico van het lid. Tevens geldt dit ook voor het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard. FIT2GO en alle personeel of hulpverleners in de club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van FIT2GO, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.

Huisregels, algemene voorwaarden, toepasselijk recht
Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van FIT2GO te accepteren. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. FIT2GO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager het abonnement te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

FIT2GO Is bevoegd om ieder kalenderjaar (januari) de prijzen te her indexeren met maximaal 8%. De contributie kan tussentijds worden gewijzigd i.v.m. wijzigingen van belastingen die FIT2GO krachtens wet- of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Dit kan FIT2GO doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van de wet- of regelgeving zonder publicatie.

Wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de wijzigingsdatum gepubliceerd op de website van FIT2GO en middels de email. Tevens is FIT2GO gerechtigd wijzigingen in- en aanvullingen op deze voorwaarden aan te passen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. De wijzingen zijn van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FIT2GO aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van het abonnement tussen het lid en FIT2GO, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar FIT2GO is gevestigd.

Overige bepalingen
Alle gevallen en situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van FIT2GO beoordeeld en beslist.